maandag, 13 april 2015 00:00

Wat is Cultuurprogramma Hoogeveen? / Formulieren

Basisprogramma 
Organisatie
Financiën
Cultuureducatie met kwaliteit
Cursus Interne Cultuurcoördinator

Basisprogramma 
Het Basisprogramma is een doorgaande verticale lijn. Kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, digitale media en erfgoed. 

Groep 1/ 2  Theater + Beeldend + Muziek + Erfgoed
Groep 3/ 4  Theater + Dans + Taal  + Erfgoed
Groep 5/ 6  Theater + Beeldend+ Muziek + Erfgoed 
Groep 7/ 8  Theater + Digitale media + Taal + Erfgoed

Per discipline bieden we minimaal 2 keuzes aan. 
De coördinatie van het Cultuurmenu houdt bij welke disciplines in uw groep aan de beurt zijn. We sturen het overzicht mee bij het inschrijven. 

Inschrijven kan tussen 9 en 22 september 2020
Inschrijfformulier workshops en erfgoededucatie 2020-2021 (groep 1-8) 

 

Organisatie 
In de gemeente Hoogeveen doen alle basisscholen en speciaal onderwijs mee aan het basisprogramma van Cultuur en Onderwijs Hoogeveen.  

Stuurgroep 
Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van PricoH, BIJeen en Primenius behartigt de belangen van de 40 deelnemende scholen. 

Klankbordgroep
In de Klankbordgroep zitten cultuurcontactpersonen en ICC-ers.  Zij selecteren en evalueren het jaarlijkse programma. De leden gaan naar presentatiedagen om voorstellingen te bekijken. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten voor de culturele instellingen en verzorgen  de communicatie binnen de school over de opgave, planning, roosters, wijzigingen etc.  

Netwerk Interne Cultuurcoördinatoren
De 35 Interne Cultuurcoördinatoren komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. We nodigen sprekers uit en tijdens één van de bijeenkomsten hebben de nieuwe ICC-ers de laatste jaren hun certificaat ontvangen.  

Wie doet wat? 
De Bibliotheek/ Verhalenwerf is penvoerder en coördineert de algemene activiteiten, de taalworkshops, erfgoedactiviteiten en de schoolvoorstellingen voor de onderbouw. De coördinator verzorgt ook de financiële en inhoudelijke verantwoording voor de gemeente.  
Theater de Tamboer organiseert de theatervoorstellingen voor de bovenbouw. 
Scala Centrum voor de Kunsten adviseert en coördineert de workshops kunstzinnige vorming en het Land van Scala. Het Podium is facilitair.   
De culturele organisaties werken intensief samen met elkaar en zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep en de Klankbordgroep.  

Jaarplanning

Week 10 Keuze aanbod klankbordgroep
Week 24 Inschrijven
Week 26 Sluitingsdatum 22 juni
Week 34 Conceptrooster naar scholen
Week 36 Akkoord scholen
Week 38 Definitieve bevestiging scholen

 

Financiën
Landelijk en provinciaal  
De landelijke overheid stelt via de Regeling Prestatiebox € 15,15 per leerling per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs. 
De Provincie Drenthe ondersteunt met de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe (CemK)  
Stichting Compenta is de uitvoerder van de regeling www.compenta.nl.  
Dit bedrag à € 9,00 komt bovenop de Prestatiebox. 
In de provincie bestaat ook de vervoersregeling Culturele mobiliteit. Dit betekent een bijdrage in de vervoerskosten naar Het Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Drents Museum, Drents Archief en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Voor organisatie en aanmelding: Culturele mobiliteit in Groningen en Drenthe

Lokaal
U betaalt voor het lokale Basisprogramma €15,25 per leerling. Hiervoor krijgt u voor elke groep een voorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit.  
De opbouw van de schoolbijdrage is €11,00 voor de voorstellingen en workshops, organisatie € 2,50 en erfgoededucatie € 1,75.  
Door de lokale samenwerking kunnen we gezamenlijk inkopen en meer mogelijk maken.  
De gemeente draagt een vast bedrag bij voor de activiteiten van het cultuurmenu en de erfgoededucatie.  
De gemeente subsidieert ook volledig het Land van Scala voor de lessenseries onder schooltijd.  
De Bibliotheek verstuurt de nota’s. De berekening voor de leerlingenbijdrage is gebaseerd op de peildatum van het schooljaar.  

Het Compenta-geld kunt u naar eigen inzicht besteden, mits het voldoet aan de voorwaarden van verbinding, verdieping en verankering.
In het plusprogramma staan projecten die bekostigd kunnen worden met het extra geld van Compenta voor Cultuureducatie met kwaliteit.  
Ook kunt u een workshop uit het basisprogramma inwisselen of inzetten in het project en de rest van de projectkosten betalen met de Compenta-gelden.   

Het project moet meer zijn dan een kennismaking, samenhang met het onderwijsprogramma laten zien en een structureel onderdeel worden.  

Cultuureducatie met kwaliteit
De Stuurgroep wil de continuïteit van het Basisprogramma waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten bij de vraagontwikkeling van de scholen.  
In de komende jaren gaan we naar een menu met steeds meer keuze en samenhang.  
U kunt als school een kunstenaar of culturele organisatie opdracht geven om een lessenserie te ontwikkelen aansluitend bij het onderwijsprogramma.  

De aanbieder kan daarvoor een aanvraag doen bij Compenta. 
Voorbeelden van de afgelopen jaren:  
- Erfgoed Hond de Waakhond 
- Grafiek en taal  
- Talentuur  
- Instrumen-taal  

ICC cursus
Informatie volgt